សេវាកម្មកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃគ្រប់ប្រភេទ
Pest Control Services

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមាន ​ផ្ដល់សេវាកម្មកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃគ្រប់ប្រភេទ មុនពេលសាងសង់ និង​ក្រោយពេលសាងសង់។

Sing services provide the services for pest control; mosquito, cockroach, housefly, rodent and bed bugs for pre and post construction.