សេវាកម្មសំអាតទូទៅ
General Cleaning Services

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ មានសេវាកម្មសំអាតទូទៅ ដូចជា សំអាតព្រុំ កញ្ចក់ បង្អួច ការ៉ូ នៅតាមកន្លែងផ្សេងៗ ដែលមានបទពិសោធន៏ខ្ពស់​ និងជំនាញច្បាស់លាស់ជាច្រើនឆ្នាំ។

Sing services provide contract daily standby cleaning, one-off specialized cleaning, gardening maintenance service, ើand general cleaning. General cleaning includes commercial and residential building cleaning, floor cleaning and waxing, windows and glass cleaning, industrial cleaning, pre and post construction cleaning.