សេវាកម្មសំអាតប្រព័ន្ធលូ
Drainage Cleaning Services

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មសំអាតប្រព័ន្ធលូតាម ហាង, អូតែល, ភោជនីយដ្ឋាន, ផ្សារទំនើប​ នឹង​ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ជាមួយឧបករណ៍ទំនើបៗមកពីបរទេស​ ហើយនឹងជាមួយបុគ្គលិកដែលមានជុំនាញច្បាស់លាស់តាមការហ្វឹកហាត់។

Our company has provided drainage cleaning services for restaurant, hotel, companies, mall and residential.