សេវាកម្មសម្លាប់សត្វកណ្ដៀរ
Termite Treatment Services

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ មាន​ផ្ដល់សេវាកម្មសម្លាប់សត្វកណ្ដៀរយនឹងមានមុនពេលសាងសង់ និង​ក្រោយពេលសាងសង់។

Sing services provided corrective soil treatment for pre and post construction.